ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛД БИДНИЙ ОРОЛЦОО.

ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛД БИДНИЙ ОРОЛЦОО- ҮЕ ТЭНГИЙНХНИЙ ДЭЭРЭЛХЭЛТ, ЯЛГАВАРЛАН ГАДУУРХАЛТЫГ БУУРУУЛАХАД БИДЭНД ШИЙДЭЛ БИЙ. ЭУЦС-ийн Өсвөрийн сурвалжлагчдын  “Тэмүүлэл”клуб . Тус аяныг эхлүүлж буй хөөрхөн хүүхдүүддээ талархлаа илэрхийлье.