card

Багшийн хөгжил

Мэргэжлийн аваргууд

ЭУЦ сургуулийн багш нарын бүтээл

/сүүлийн 3 жилээр/

Багш нарын ур чадварын уралдаан

/сүүлийн 3 жилийн үзүүлэлт/

ЭУЦ сургуулийн түгээн дэлгэрүүлэлт

Хүсэлт илгээх