card

Эцэг эхчүүдийн дунд явуулдаг үйл ажиллагаа

Эцэг эхийн өдөрлөгийг улирал бүр зохион байгуулж хэвшсэн бөгөөд тухайн хичээлийн жилд цогцолборын хэмжээнд 12 удаагийн арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 39,600 гаруй эцэг эхчүүд хамрагдаж байна.Мөн сургуулиас явуулж буй хурал, сургалт, нөлөөллийн аян, тэмцээн уралдаанд идэвхитэй оролцож, эцэг эхийн эргүүлийг хуваарийн дагуу хийж, хамтран ажиллаж байна.

Хүсэлт илгээх