Нийслэлийн Ерөнхий Боловсролын

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЭРДМИЙН УНДРАА ЦОГЦОЛБОР АХЛАХ СУРГУУЛЬ НЬ СУРГУУЛИЙН

ГАДНА БОЛОН ДОТОР ТАЛД НИЙТ 43 ШИРХЭГ КАМЕР БАЙРШУУЛЖ БҮРЭН КАМЕРЖЛАА.